Jesteśmy NIE AKCEPTUJĘ JUŻ klientów do składania deklaracji IRS Model 3 za rok podatkowy 2023.

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych inwestorów, że MIBC posiada licencje na m.in STAWKA PODATKU DOSTAWCOWEGO W WYSOCE 5% będzie obowiązywać tylko do 31 grudnia 2024 r. Aby zapewnić płynne przetwarzanie, zdecydowanie zalecamy rejestrację spółek przed drugim tygodniem grudnia. Prosimy o natychmiastowe podjęcie działań w celu skorzystania z korzyści płynących z 5% stawki podatku. Przyszły system MIBC nadal oczekuje na negocjacje.

Załóż firmę w Portugalii i na Maderze

Home | Madeira Corporate Services | Załóż firmę w Portugalii i na Maderze

Włącz a Firma w Portugalii
Tak więc zdecydowałeś się zainwestować w Portugalii, wtedy oczywistym następnym krokiem, który należy podjąć, jest założenie firmy (znane również jako tworzenie firmy).
Zgodnie z prawem portugalskim inwestorzy mogą założyć jeden z następujących rodzajów spółek:
Z

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lda.)

Z

jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Unipessoal Lda.)

Z

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SA)

Z

Spółka Holdingowa (SGPS)

Z

Spółka komandytowa

Z

Spółka jawna

Najczęstsze rodzaje spółek zarejestrowanych w Portugalii to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pojedynczy partner) lub prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku tego typu spółek nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy.
Dlaczego warto włączyć się do Portugalii?

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych inwestorów, że MIBC posiada licencje na m.in STAWKA PODATKU DOSTAWCOWEGO W WYSOCE 5% będzie obowiązywać tylko do 31 grudnia 2024 r. Aby zapewnić płynne przetwarzanie, zdecydowanie zalecamy rejestrację spółek przed drugim tygodniem grudnia. Prosimy o natychmiastowe podjęcie działań w celu skorzystania z korzyści płynących z 5% stawki podatku. Przyszły system MIBC nadal oczekuje na negocjacje.

Dlaczego?

Zakładanie Spółki w Portugalia i Madera

Dowiedz się więcej o wszystkich korzyściach płynących z włączenia w Portugalii.
Opodatkowanie osób prawnych w Portugalii

Stawka podatku od osób prawnych

Stawka podatku od osób prawnych mająca zastosowanie do spółek w Portugalii może się różnić w zależności od tego, w której części terytorium Portugalii wspomniane spółki są zarejestrowane i mają siedzibę. Od samego początku Autonomiczny Region Madery jest terytorium Portugalii o najwyższej efektywności podatkowej dla firm i inwestorzy.

WŁĄCZENIE DO PORTUGALII
Międzynarodowe Centrum Biznesowe Madery (MIBC)*
NAJLEPSZA OPCJA
Autonomiczny Region Madery
Portugalia kontynentalna
Ogólna stawka podatku od osób prawnych
5%1
14,7%
21%
Ogólna stawka podatku od osób prawnych pierwszego
50 000 euro zysku (małe i średnie przedsiębiorstwa)
N / A
11,9%
19%
Podatek u źródła od dywidend
0%2
0%3 Lub 28%
0%3 Lub 28%
Wymagani pracownicy lokalni w pełnym wymiarze czasu pracy4
TAK
NIE
NIE
Inwestowanie w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne5
TAK – min. 75 000 euro
NIE
NIE

* – System pomocy państwa Unii Europejskiej
1 – dotyczy wyłącznie zysków uzyskanych od klientów, którzy nie kwalifikują się do celów podatkowych jako rezydenci na terytorium Portugalii.
2 – pod warunkiem, że akcjonariusze nie kwalifikują się jako rezydenci do celów podatkowych w jurysdykcjach umieszczonych na czarnej liście.
3 – Zwolnienie z uczestnictwa przewidziane w dyrektywie Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. (najnowsza wersja prawna transponowana do portugalskiego prawa podatkowego). Ogólnie rzecz biorąc, spółka dominująca musi posiadać więcej niż 10% akcji spółki zależnej przez okres dłuższy niż jeden rok. Spółki udziałowe nie mogą kwalifikować się jako rezydenci do celów podatkowych w jurysdykcjach znajdujących się na czarnej liście.
4 – Cała działalność gospodarcza firmy posiadającej licencję MIBC musi być prowadzona wyłącznie przez pracowników, którzy kwalifikują się jako mieszkańcy Regionu Autonomicznego z punktu widzenia imigracji i podatków. Wymagana liczba pracowników zmienia się proporcjonalnie do dochodu podlegającego opodatkowaniu.
5 – Inwestycje będą realizowane w aktywa znajdujące się lub otrzymane w ramach MIBC, używane w ramach MIBC i niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej w ramach MIBC. Ponadto nabyte aktywa muszą pozostawać w MIBC przez cały okres, w którym mają ten status lub w okresie jego użytkowania, w zależności od tego, który okres może być krótszy, bez przeniesienia. Nie wolno też wydzierżawiać ani cedować takich aktywów osobom trzecim do ich użytku, chyba że celem korporacyjnym lub działalnością biznesową MIBC jest taka dzierżawa lub cesja i zawsze pod warunkiem, że nie ma bezpośredniego ani pośredniego związku z najemcą lub cesjonariuszem wspomnianej nieruchomości . Przyjmuje się, że wymóg ten nie zostanie naruszony, gdy towary zostaną przekazane, a zrealizowana suma pieniędzy zostanie ponownie zainwestowana w nowe środki trwałe na tych samych warunkach w okresie jednego roku. W przypadku aktywów używanych mogą one nie być wcześniej stosowane do inwestycji MIBC innej firmy.

VAT

Rodzaj stawekAutonomiczny Region MaderyPortugalia kontynentalna
Stawka normalna (większość towarów i usług)22%23%
Stawka pośrednia (usługi gastronomiczne)12%13%
Obniżona stawka (żywność i podstawowe towary)5%6%
Inne podatki
Inne stawki podatkoweMIBC*Portugalski kontynentalny i autonomiczny region Madery
Dywidendy0%25%
Odsetki, tantiemy i usługi0%25%
Zyski kapitałowe0%21%
Opłata skarbowa, Komunalny podatek od nieruchomości, Komunalny podatek od przeniesienia własności nieruchomości, inne podatki lokalne.80% zniżki mające zastosowanie do normalnych stawekNormalne stawki

*Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, kliknij tutaj.

Dokumenty potrzebne do rejestracji
Chociaż inwestorzy mają dostęp do „szybkiej” metody inkorporacji, zaleca się, aby przed wybraniem tej opcji porozmawiać z prawnik korporacyjny. Wskazane jest doradztwo techniczne dotyczące rejestracji w Portugalii, zwłaszcza jeśli chce się dostosować regulamin spółki lub chce skorzystać z określonych ulg podatkowych dostępnych dla inwestorów międzynarodowych.

Podstawowe dokumenty potrzebne każdemu do założenia firmy w Portugalii to:

  • Poświadczone kopie paszportów akcjonariuszy i dyrektorów.
  • Poświadczona kopia rachunku za usługi komunalne akcjonariuszy i dyrektorów w celu potwierdzenia adresu – nie starsza niż trzy miesiące.
  • Poświadczona kopia przez akcjonariuszy i dyrektorów dokumentu potwierdzającego ich numer identyfikacji podatkowej za granicą.

W związku z powyższym, przed samą inkorporacją, inwestorzy muszą wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Propozycja trzech nazw prawnych firmy
  • Lista działalności gospodarczej, którą firma będzie prowadzić (jak najbardziej szczegółowa).
  • Potwierdzenie, w jaki sposób akcjonariusze zamierzają ustrukturyzować spółkę, czyli kim będą wspólnicy i zarządzający, udział każdego z nich w kapitale zakładowym oraz prawnie wiążące spółkę.
  • Wskazanie pożądanego kapitału zakładowego (minimalna kwota prawna to 1 euro na udziałowca, chociaż zawsze sugerujemy minimalną wartość 1.000,00 euro).
Chcesz porozmawiaj z nami?
Powinieneś potrzebujesz pomocy w założeniu spółki w Portugalii, nie wahaj się z nami skontaktować.