ਪੰਨਾ ਚੁਣੋ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਦੀਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ, ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਆਈਬੀਸੀ, ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ.

ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
Z

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

Z

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

Z

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

Z

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.