Изберете Page

Изграждане на богатство разумно: Проучване на данъчните предимства в Португалия

Home | Корпоративен данък | Изграждане на богатство разумно: Проучване на данъчните предимства в Португалия

Изграждане на богатство разумно: Проучване на данъчните предимства в Португалия

by | Вторник, 21 май 2024 | Корпоративен данък, Данък върху доходите

Изграждане на богатство разумно: Проучване на данъчните предимства в Португалия

Преследването на данъчна ефективност е от първостепенно значение за взискателните инвеститори по целия свят в стратегическото финансово планиране и растежа на активите. Благодарение на своя благоприятен данъчен режим, Португалия се очертава като изключително привлекателен избор сред мозайката от инвестиционни убежища. Страната предлага завладяващ набор от данъчни предимства, които могат значително да повишат ефективната инвестиционна печалба. Разбирането на тези данъчни предимства в Португалия, от тънкостите на португалската данъчна ставка до изгодните политики за данъка върху доходите на физическите лица, е от решаващо значение за лицата, които се стремят да оптимизират своя финансов пейзаж, като същевременно гарантират съответствие със законовите стандарти.

Тази статия се задълбочава в същността на изграждането на богатство в Португалия чрез неговото използване данъчни облекчения. Започва с преглед на данъчните предимства, налични в Португалия. След това преминава към по-внимателно разглеждане на ползите от данъка върху доходите на физическите лица, включително много изгодните Режим на необичайно пребиваване (NHR).. Освен това, той изследва предимствата на корпоративния данък, които правят Португалия привлекателна дестинация за бизнес инвестиции и растеж. Освен това статията подчертава данъчните стимули за научни изследвания и иновации, като подчертава ангажимента на страната за насърчаване на прогресивна икономическа среда. Чрез подробен анализ този материал има за цел да предостави на инвеститорите знанията, необходими за вземане на информирани решения за капитализиране на благоприятните данъчни ставки и стимули на Португалия.

Данъчни облекчения върху личните доходи

Удръжки за лица на издръжка и домакински разходи

Португалия предлага набор от удръжки за намаляване на данъчната тежест за семейства и лица, подчертавайки предизвикателствата в рамките на португалския закон за данъка върху личните доходи. Например данъкоплатците могат да удържат фиксирана сума от 600 евро за всеки зависим и 525 евро за всеки възходящ, живеещ в едно домакинство, при условие че доходът им не надвишава минималната пенсия по общ режим. Тези суми се увеличават със 126 EUR и 110 EUR за всяко лице на издръжка под тригодишна възраст към 31 декември или ако има само един възходящ 1113. Освен това, за домакинства с повече от едно лице на издръжка, приспадането от 600 EUR се увеличава с 300 EUR за втория и следващите лица на издръжка до шестгодишна възраст.

Общите разходи на домакинството също предлагат данъчен кредит, съответстващ на 35% от разходите, направени от всеки член на домакинството, с таван от 250 евро на данъкоплатец. Този лимит се увеличава до 500 евро за общи данъчни декларации и до 335 евро в домакинства с един родител, където кредитът се повишава до 45% от направените разходи.

Данъчни кредити за разходи за здраве и образование

Португалската данъчна система предоставя специфични кредити за разходи за здравеопазване и образование, критични области, често критикувани заради тяхната сложност и неадекватността на предоставяните обезщетения. Данъкоплатците могат да поискат 15% от невъзстановените здравни разходи, които са освободени от ДДС или подлежат на ДДС ставка от 6%, с таван от 1,000 евро. Това включва медицински прегледи, лечения и необходими разходи за здравно оборудване.

По отношение на образованието данъкоплатците могат да приспадат 30% от разходите, свързани с образованието на всеки член на домакинството, с глобален лимит от 800 евро. Този лимит се увеличава до 1,100 евро, ако допълнителни разходи, като например наем за студенти, живеещи на повече от 50 км от тяхното постоянно пребиваване, са възникнали. Въпреки че са предназначени да подкрепят семействата, тези разпоредби често не покриват действителните разходи, направени от данъкоплатците, което отразява ограничителния характер на португалските данъчни разпоредби.

Тези раздели подчертават специфичните удръжки и кредити в рамките на португалската система за данък върху доходите на физическите лица, като подчертават областите, в които системата може да не отговори адекватно на нуждите на данъкоплатците, като по този начин илюстрират някои от критичните слабости на действащото данъчно законодателство.

Режим на обичайно пребиваващо лице (NHR)

Критерии за допустимост

Физическите лица трябва да станат данъчни резиденти съгласно националното законодателство на Португалия, за да отговарят на изискванията за статут на необичайно пребиваващ (NHR) в Португалия. Те не трябва да са били данъчни лица в Португалия през последните пет години, предшестващи подаването на молбата им. Процесът включва доказване на непребиваване с подходяща документация, като например сертификати за чуждестранно данъчно пребиваване, пред португалските данъчни власти.

Данъчни ставки и облекчения

Режимът NHR предлага намалена плоска данъчна ставка от 20% върху доходите от португалски произход от дейности с висока добавена стойност от научно, художествено или техническо естество. Освен това пенсионните доходи от чуждестранни източници се облагат с благоприятна ставка от 10%, значително по-ниска от стандартните ставки. Този режим е предназначен да привлича квалифицирани професионалисти и пенсионери, като предлага конкурентни данъчни ставки в сравнение със стандартния данъчен режим, при който доходът може да се облага с данък до 48%.

Освобождаване на доходи от чуждестранни източници

Съгласно режима на NHR различни видове доходи с чуждестранен произход, включително дивиденти, роялти, лихви и капиталови печалби, могат да бъдат освободени от португалски данък върху личните доходи. Това освобождаване се прилага, при условие че доходът може да бъде обложен с данък в държавата на произход съгласно Споразумение за двойно данъчно облагане (DTA) и не се счита, че е получен на португалска територия. Тази функция прави режима на NHR привлекателен за лица със значителни чуждестранни доходи, предлагайки значителни данъчни спестявания.

Краят на режима

Режимът на NHR, въведен през 2009 г., беше премахнат постепенно в края на 2023 г., като преходният режим продължава до 2025 г. за онези, които отговарят на строги критерии за допустимост към конкретни срокове. Затварянето на този режим бележи значителна промяна в данъчната политика на Португалия, насочена към преразглеждане на данъчните облекчения, предоставени на емигранти и чуждестранни инвеститори през годините. Новите разпоредби подчертават преоценката на португалското правителство на данъчните стимули, съсредоточавайки се повече върху привличането на инвестиции в специфични сектори като технологии и научни изследвания, а не върху широки данъчни освобождавания за чуждестранни доходи.

Тази корекция на политиката отразява по-широки критики към португалския закон за данък върху доходите на физическите лица, който се възприема като прекалено щедър в разпоредбите си за чуждестранни доходи и недостатъчно подкрепящ вътрешния икономически растеж и данъчната справедливост. Промените имат за цел да съгласуват данъчните предимства с текущите икономически приоритети и да осигурят по-справедливо разпределение на данъчните задължения.

Корпоративни данъчни предимства

Стимули за бизнеса

Португалия предлага набор от стимули, предназначени да насърчат корпоративния растеж и инвестициите. Стимулът за капитализация на компаниите (ICE) има за цел да повиши капитала на бизнеса, докато данъчният стимул за увеличаване на заплатите насърчава предприятията да повишават заплатите на служителите. Договорните данъчни стимули и системата за стимули за научноизследователска и развойна дейност (SIFIDE II) също подкрепят компании, ангажирани с иновации и технологичен напредък. Тези стимули се допълват от режима на патентната кутия, който предоставя данъчни облекчения за използване на интелектуална собственост.

Корпоративни данъчни ставки и удръжки

Португалските фирми подлежат на a корпоративен данък (CIT) на различни ставки в зависимост от техния размер и местоположение. Фиксирана данъчна ставка на CIT от 21% се прилага към глобалния облагаем доход за компании в континентална Португалия, с намалени ставки за субекти в автономните региони Мадейра и Азорските острови. Малките и средни предприятия (МСП) се възползват от намалена ставка на CIT от 17% върху първите 50,000 12.5 евро облагаем доход. Освен това субектите, квалифицирани като стартиращи фирми, се ползват от преференциална ставка от XNUMX% при същия праг. Тези данъчни структури поддържат мащабируемостта на бизнеса и икономическото разнообразие в различните региони.

Международен бизнес център Мадейра

- Международен бизнес център на Мадейра (IBC) предлага един от най-изгодните данъчни режими в рамките на Европейския съюз. Този режим има за цел да привлече преки чуждестранни инвестиции и да стимулира местната заетост. Компаниите, работещи в рамките на IBC, се ползват от намалена ставка на корпоративния данък върху доходите от 5%, която е приложима до края на 2027 г. Този режим се прилага за международни услуги и производствени печалби, като насърчава разнообразна икономическа среда.

Освен това компаниите в IBC могат да се възползват от различни изключения и намаления. Няма данък при източника върху дивидентите, лихвите и лицензионните възнаграждения, изплащани на чуждестранни субекти, а значителни намаления се прилагат за гербовия налог, данъка върху прехвърлянето на недвижими имоти и други местни данъци. Тези фискални предимства повишават привлекателността на Мадейра като бизнес център на европейския пазар.

Тези раздели подчертават стратегическия подход на Португалия за използване на фискалната политика за насърчаване на инвестициите и икономическия растеж, като същевременно посочват сложността и високите данъчни ставки, които биха могли да представляват пречки пред потенциалните инвеститори.

Данъчни стимули за научни изследвания и иновации

Ползи на IFICI

Португалия въведе специален режим на данъчни стимули за насърчаване на иновациите и научните изследвания, което значително повишава привлекателността на страната за глобалните таланти. Този режим предлага специална ставка от 20% върху доходите от работа и освобождава доходите от чуждестранни източници, с изключение на пенсиите. Той е насочен към професионалисти в сектори с висока стойност като висше образование, научни изследвания и технологии. Той удължава тези обезщетения за десет години, при условие че бенефициентите запазят своето данъчно пребиваване и доходи от допустими дейности в Португалия. Този стратегически ход засилва позицията на Португалия в привличането на международни изследователи и иноватори и подкрепя националната икономика чрез интегриране на висококвалифицирани професионалисти в нейната работна сила.

Заключение: Данъчни предимства в Португалия

По време на това изследване на финансовия пейзаж на Португалия беше хвърлен критичен поглед върху сложността и възприеманите неадекватности на португалския закон за данъка върху доходите на физическите лица. Докато Португалия предоставя много възможности за инвеститори, емигранти и предприемачи чрез своите различни данъчни предимства и стимули, особено в области като корпоративен растеж, научни изследвания и иновации, също така е очевидно, че съществуващата данъчна рамка - въпреки предимствата си - има своите ограничения и предизвикателства. Изчерпателният анализ тук подчертава необходимостта от балансирана перспектива при разглеждане на привлекателността на Португалия като дестинация за финансови и професионални начинания, като по-специално подчертава критичните гледни точки по отношение на нейните политики за данъчно облагане на доходите.

Както предполагат заключенията, направени от този дискурс, привлекателността на фискалните предимства на Португалия е многостранна. И все пак критиката на закона за данъка върху доходите служи като напомняне за нюансираната реалност, която очаква бъдещи инвеститори и жители. Предстоящата промяна с постепенното премахване на режима на NHR представлява ключов момент за преоценка и потенциално преоткриване на данъчните структури на Португалия, за да се приведат по-добре в съответствие със съвременните икономически и социални приоритети. При навигирането в сложността на данъчната среда на Португалия, физическите лица и корпорациите се насърчават да се задълбочат, за да разберат напълно последиците от тези политики върху техните финансови стратегии и дългосрочни цели. Продължаващите дискусии и законодателни корекции несъмнено ще продължат да оформят привлекателността и справедливостта на данъчната система на Португалия в бъдеще.

Не забравяйте, че тази статия предоставя изчерпателен преглед на данъчните предимства в Португалия. Все пак, за по-подробна информация, препоръчваме да потърсите експертизата на нашият екип в MCS, които са тук, за да ви подкрепят през целия ви бизнес път.

Други Cтатии

Ще се върне ли програмата NHR?

Ще се върне ли програмата NHR?

Правителството възнамерява да възстанови режима за необичайно пребиваване (NHR) както за самостоятелно заетите, така и за платените работници. Според твърдения на финансовия министър пред Financial Times всеки, който остане в Португалия поне 183 дни и установи данъчно пребиваване...

Пенсиониращи се американци в Португалия: Ръководство за емигранти

Пенсиониращи се американци в Португалия: Ръководство за емигранти

Американците се пенсионират в Португалия? В свят, в който стремежът към удобно и пълноценно пенсиониране се е превърнал в универсален стремеж, много американци гледат към очарователните брегове на Португалия. Това иберийско бижу със своите завладяващи пейзажи, жизнени...

Нашият бюлетин

Присъединете се към нашия пощенски списък и получете най -новата информация за включването в Мадейра (Португалия), услугите за експатиране и регистрацията на кораби.

Нужда от помощ?

Ако имате въпроси относно нас и нашите услуги, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Свържи се с нас

Други Cтатии

Ще се върне ли програмата NHR?

Ще се върне ли програмата NHR?

Правителството възнамерява да възстанови режима за необичайно пребиваване (NHR) както за самостоятелно заетите, така и за платените работници. Според твърдения на финансовия министър пред Financial Times всеки, който остане в Португалия поне 183 дни и установи данъчно пребиваване...

Пенсиониращи се американци в Португалия: Ръководство за емигранти

Пенсиониращи се американци в Португалия: Ръководство за емигранти

Американците се пенсионират в Португалия? В свят, в който стремежът към удобно и пълноценно пенсиониране се е превърнал в универсален стремеж, много американци гледат към очарователните брегове на Португалия. Това иберийско бижу със своите завладяващи пейзажи, жизнени...

Живот в Португалия: плюсове и минуси за експати и пенсионери

Живот в Португалия: плюсове и минуси за експати и пенсионери

Въведение Решението да се преместите в Португалия е важно житейско събитие, изпълнено както с вълнение, така и с трепет, и затова тази статия за „Живот в Португалия: плюсове и минуси“ е тук, за да ви напътства. Когато се озовах на кръстопът, борейки се с...

Искате ли да говорите с нас?

Ако имате въпроси относно нас и нашите услуги, моля не се колебайте да се свържете с нас.